Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 326/Α2/19-05-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα Τεύχη της Προκήρυξης, του διαγωνισμού για την προκήρυξη πλειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Μίσθωσης Αμαξοστασίου σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος 5.000,00 € και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE/tenderONE της cosmoONE και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ
Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ_ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ_ηλεκτρονικη_δημοπρασια-ds

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_Σχέδιο Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ