Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε έχει καταγράψει και αποτυπώσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, μέσω Μελέτης που εκπονήθηκε από Συμπράξεις Τεχνικών – Μελετητικών Εταιριών, με τίτλο « Καταγραφή και Τοπογραφική Αποτύπωση της Ακίνητης Περιουσίας ΟΣΕ και σύνταξη Κτηματολογίου ΟΣΕ», και οι οποίες κάλυψαν ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ. Οι μελέτες αυτές εκπονήθηκαν κατά την χρονική περίοδο 2003 έως και 2007 ενώ εγκρίθηκαν και παρελήφθησαν από την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της σχετικής νομοθεσίας περί παραλαβής μελετών (ν. 716/77, Π.Δ. 696/74).

Προϊόν της προαναφερθείσης μελέτης είναι τα Τοπογραφικά διαγράμματα που διαθέτει η Διεύθυνση Μητρώου και Παρακολούθησης Ακίνητης Περιουσίας της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. πλήρως εξαρτημένα από το Κρατικό Δίκτυο Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87), για ολόκληρη την περιουσία του ΟΣΕ, στα οποία περιλαμβάνονται, εκτός του Τοπογραφικού Υποβάθρου, η χάραξη της υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής σε όλο το μήκος του Δικτύου, τα όρια απαλλοτρίωσης της υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής του ΟΣΕ και στοιχεία της γενικότερης υποδομής ΟΣΕ όπως κτίρια και εγκαταστάσεις.

Με τη χρήση των παραπάνω δεδομένων η Διεύθυνση Μητρώου έχει σαν στόχο τη διαμόρφωση όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ με σκοπό την ορθή και πλήρη παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, υπηρεσία ή ιδιώτη. Παράλληλα, η εταιρία έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) μέσω του οποίου γίνεται η συνολική διαχείριση των πληροφοριών και για το οποίο στόχος της Διεύθυνσης είναι η συνεχής ενημέρωση του με όποιες μεταβολές συντελούνται  και σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Οργανισμού. Στο σύστημα αυτό παρέχονται πληροφορίες που καλύπτουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ΟΣΕ, όπως αξία γης, αξία κτισμάτων, επιφάνεια κάθε ακινήτου, στοιχεία χρήσεων γης και κτιρίων, πληροφορίες περί του Πολεοδομικού καθεστώτος, ενώ τέλος παρέχεται πλήρες φωτογραφικό υλικό των ακινήτων διαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Με την χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, η εταιρία δύναται να παρέχει πλήρη:

  • Ιδιοκτησιακά στοιχεία ( ΦΕΚ απαλλοτριώσεων, Κτηματολογικούς Πίνακες, Κτηματολογικά Αποσπάσματα, εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα)
  • Πολεοδομικά στοιχεία
  • Στοιχεία αξιών (αξίες γης, αξίες κτιρίων, αντικειμενικές και εμπορικές αξίες, μισθωτικές αξίες)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε την ζώνη απαλλοτρίωσης σε μια περιοχή πατήστε εδώ. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε DWG, DXF, shape files καθώς και ArcGIS Geodatabase. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στο email gaiaose@gaiaose.gr με θέμα «Ζώνη Απαλλοτρίωσης»

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για πληροφορίες σχετικά με νέες απαλλοτριώσεις παρακαλούμε επικοινωνήσετε με την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.  (www.ergose.gr)