Ανατάξεις, Ανακατασκευές και Μετασκευές οχημάτων τροχαίου υλικού

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., διαβλέποντας τις μεταφορικές ανάγκες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς αλλά και τον ρόλο του σιδηροδρόμου στις τουριστικές δραστηριότητες  της χώρας, προετοιμάζει διαγωνιστική διαδικασία για:

 • την Ανάταξη, Ανακατασκευή και Επισκευή 105 οχημάτων τροχαίου υλικού (κυρίως ελκτικού αλλά και ελκόμενου)
 • τη Μετασκευή 100 φορταμαξών από κλειστές φορτάμαξες σε πλατφόρμες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Στα οχήματα θα γίνουν οποιεσδήποτε εργασίες απαιτούνται ώστε κάθε όχημα να επανέλθει σε κανονική λειτουργική κατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του ,τους εκάστοτε ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς και όλες τις καθιερωμένες διαδικασίες ποιότητας. Η παραλαβή των οχημάτων θα γίνει αφού πραγματοποιηθούν όλες οι διαδικασίες και έλεγχοι που ορίζονται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του κάθε τύπου τροχαίου υλικού.

Τα οχήματα αφού επανέλθουν σε λειτουργική κατάσταση, θα είναι διαθέσιμα για μίσθωση σε σιδηροδρομικές εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 

image

Μετασκευές φορταμαξών τύπου Gbs πλατφόρμες μεταφοράς container

image

Ανατάξεις κινητήριου τροχαίου υλικού

 

Επισκευή και εκσυγχρονισμός Αμαξοστασίου Θεσσαλονίκης

Το παλιό Αμαξοστάσιο των αυτοκινηταμαξών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, εμβαδού 2562 m2, θα ανακατασκευαστεί και θα ανακαινιστεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για στάθμευση και φύλαξη ελκτικού τροχαίου υλικού.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών των απαιτούμενων επισκευών και διαμόρφωσης χώρων του εν λόγω αμαξοστασίου. Πιο συγκεκριμένα οι επισκευές και διαρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Αμαξοστάσιο είναι οι εξής:

 • Στατικός έλεγχος των δομικών στοιχείων των λάκκων επιθεώρησης με βάση τα ελληνικά ή τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΚΑΝΕΠΕ ή ευρωκώδικας 3) καθώς και εφαρμογή μη καταστροφικού ελέγχου και εφαρμογή ενισχύσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν το δυσμενέστερο φορτίο μιας MLW 500.
 • Επισκευές φθορών κύριας αίθουσας, μερική αντικατάσταση πολυκαρβονικών διαφωτίστων οροφής, θέση σε λειτουργία του εξαερισμού με αυτοματισμό απόρριψης καυσαερίων.
 • Έλεγχος-βελτίωση γενικού φωτισμού κύριας αίθουσας.
 • Τοποθέτηση βιομηχανικών ρολών στις πόρτες.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με θέσεις στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων.
 • Πλήρεις οικοδομικές εργασίες στους βοηθητικούς χώρους προκειμένου να διαρρυθμιστούν σε χώρους γραφείων (διαρρυθμίσεις, θερμομονώσεις, δάπεδα, οροφές, wc ανδρών-γυναικών και κουζίνα, νέα εξωτερικά και εσωτερικά θερμομονωτικά κουφώματα, νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας, κλιματισμού-αερισμού, τηλεφώνων – data, cctv για παρακολούθηση κύριας αίθουσας και περιβάλλοντος χώρου, συναγερμού).

Οι μελέτες εφαρμογής θα έχουν ολοκληρωθεί περίπου μέχρι το τέλος του 2017 και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για την υλοποίηση των μελετών εφαρμογής. Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε τρεις με τέσσερις μήνες.

image

Νότια όψη αμαξοστασίου

 

Δημιουργία χώρων φύλαξης και στάθμευσης τροχαίου υλικού

Λαμβάνοντας υπ όψιν την προστασία του τροχαίου υλικού και την διεθνή πρακτική, έχει κριθεί ως στρατηγικής σημασίας και τελείως απαραίτητη ενέργεια η δημιουργία χώρων φύλαξης και στάθμευσης του τροχαίου υλικού.

Για την επιλογή τέτοιων χώρων συνεκτιμώνται :

-Η εγγύτητα σε εργοστάσια και μηχανοστάσια τροχαίου υλικού.

-Η ύπαρξη επαρκούς γραμμολογίας σε κάθε χώρο με σκοπό την επιθυμητή χωρητικότητα και την μείωση του κόστους.

-Η σημερινή χρήση των χώρων αυτών.

– Η αποφυγή των πρόσφατων θανατηφόρων ατυχημάτων από την στάθμευση στις γραμμές με ηλεκτροκίνηση.

-Η εξάλειψη της καταστροφής των μονάδων και της κλοπής μετάλλων η οποία έχει σαν συνέπεια όχι μόνο την αχρήστευση και θέση σε ακινησία χρήσιμου τροχαίου υλικού αλλά και την απομείωση της αξίας εκποίησης του άχρηστου υλικού.

-Η διαθεσιμότητα των χώρων από τον διαχειριστή υποδομής.

-Η χρηματοδότηση των έργων και από την εκποίηση των άχρηστων μονάδων που υπάρχουν στους χώρους αυτούς ,

– Η προεκτίμηση για την μέγιστη συνολική απαιτούμενη χωρητικότητα για τα επόμενα 10 χρόνια .

-Η αναβάθμιση των γύρω περιοχών ,στις οποίες ήδη σταθμεύουν αφύλαχτες μονάδες τροχαίου υλικού, με την αποφυγή συνάθροισης και διαμονής παραβατικών ατόμων και την αποφυγή υγειονομικών προβλημάτων.

Στους επιλεγμένους χώρους θα εκτελεσθούν, κατόπιν αναθέσεων μελετών και σύνταξης τευχών δημοπράτησης, έργα περίφραξης σταθερής κατασκευής , διάδρομοι από σκυρόδεμα, φωτισμός, συστήματα ασφαλείας, πυροπροστασία, άλλες επι μέρους εγκαταστάσεις τηλελέγχου πρόσβασης και ασφαλείας καθώς και αναβάθμιση, προσθήκες και συντήρηση της υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής.

image

Δημιουργία χώρων φύλαξης και στάθμευσης

 

Εφαρμογή Τηλεματικής σε τροχαίο υλικό

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, έχοντας σαν στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του τροχαίου, σχεδιάζει την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογής τηλεματικής σε ελκτικό τροχαίο υλικό. Ηεφαρμογή αυτή έχει σαν στόχο την -σε πραγματικό χρόνο- παρακολούθηση της θέσης και της λειτουργικής συμπεριφοράς του ελκτικού τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:

 • Τον εξοπλισμό / εγκατάσταση παραμετροποίηση του κατάλληλου λογισμικού και H/W σε χώρο της εταιρείας για την υλοποίηση του κέντρου ελέγχου τηλεματικής, μέσω του οποίου θα γίνεται η παρακολούθηση / καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγονται καθημερινά από τις εν κινήσει μηχανές κίνησης συρμών.
 • Την εγκατάσταση, επί των μηχανών, μονάδων γαιοεντοπισμού / συλλογής δεδομένων και αποστολής τους στο κέντρο ελέγχου τηλεματικής.

Τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν:

 • Το γεωγραφικό εντοπισμό του συρμού
 • Υπερβάσεις ταχύτητας / επιτάχυνσης / επιβράδυνσης
 • Λειτουργικά δεδομένα των κινητήρων και άλλων υποσυστημάτων των μηχανών

Η ανάλυση των πιο πάνω δεδομένων παρέχει στοιχεία που αφορούν:

 • Τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό κίνησης του οχήματος
 • Την γενικότερη λειτουργική κατάσταση των υποσυστημάτων της μηχανής και τυχόν συναγερμών
 • Την πρόληψη βλαβών αλλά και ενδεχόμενων ατυχημάτων (εκτροχιασμό κλπ)

Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πιο πάνω δεδομένων, αναβαθμίζει την αξία του τροχαίου υλικού, παρέχοντας ταυτόχρονα στοιχεία για την εξοικονόμηση πόρων, από την συντήρησή του.

Επιπλέον, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει μελετήσει και υποβάλλει πρόταση, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, για την δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων επί μη ηλεκτροδοτούμενων σιδηροδρομικών οχημάτων (π.χ. πλατφόρμες).

image