Αποστολή της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της, περιλαμβάνονται η διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, η ίδρυση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων, καθώς και η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν. Επιπλέον, στους σκοπούς της εντάσσονται η διαχείριση, εκμετάλλευση και αγοραπωλησία αστικών ακινήτων, η ανέγερση και εκμετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εμπορικών εν γένει εγκαταστάσεων, η οργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών, αγροτικών ακινήτων ή άλλων εγκαταστάσεων.

Όραμα της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι η υποδειγματική οργάνωση και λειτουργία, ώστε να καταστεί παράδειγμα οργανισμού διαχείρισης δημόσιας περιουσίας προς το κοινό συμφέρον.

Οι στρατηγικοί στόχοι που συνθέτουν την πολιτική της εταιρίας μας είναι οι εξής:

  • Μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών προς όφελος της οικονομίας και της χώρας.
  • Ικανοποίηση των στόχων της εταιρίας εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησής τους.
  • Άμεση και ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τα εμπλεκόμενα μέρη.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δεσμεύονται στις εξής αρχές:

  • την άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και στελεχών και των στελεχών μεταξύ τους.
  • την επιμόρφωση των στελεχών του και τη συνεχή εκπαίδευσή τους.
  • την αξιοπιστία των συνεργασιών της εταιρίας και τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τους.
  • την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων.
  • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας.
  • τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας.
  • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.

 

Αθήνα, 01.09.2020

Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος