Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ. της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 674/1970 όπως ισχύει, και η ίδρυσή της εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Φ25/74398/5420/00/3-10-2001 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τις ιδρυτικές της διατάξεις, η ΓΑΙΑΟΣΕ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 3429/05, 3891/2010, 674/1970 τον κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις που διέπουν τους Οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Με το ν. 3891/2010, η ΓΑΙΑΟΣΕ ανέλαβε κατ’ αποκλειστικότητα τη διοίκηση, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ.