Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής-ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον άνθρωπο και δεσμεύεται για τη(ν):

  • συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής-ενεργειακής διαχείρισης και τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων, προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική & ενεργειακή της επίδοση,
  • εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της εταιρείας με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την νομοθεσία περί ενεργειακής απόδοσης
  • προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή της ρύπανσης και
  • συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση και την λειτουργία της.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Περιβαλλοντικής-Ενεργειακής Διαχείρισης, αφορούν στη διαχείριση ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού καθώς και την Ενεργειακή επίδοση των Κεντρικών Γραφείων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του στόλου οχημάτων.

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής-ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 14001 & ISO 50001 η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, καθώς και την δέσμευση για συνεχή βελτίωση του ενεργειακού της αποτυπώματος. Επιπρόσθετα  Η περιβαλλοντική-ενεργειακή πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  • εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
  • διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
  • διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος & ενέργειας.

Η παρούσα περιβαλλοντική-ενεργειακή πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.

Αθήνα, 10.11.2022

Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος