Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον άνθρωπο και δεσμεύεται για τη(ν):
• συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων, προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοση,
• εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της εταιρείας με την περιβαλλοντική νομοθεσία
• προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή της ρύπανσης και
• συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση και την λειτουργία της.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφορούν στη διαχείριση ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.
Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:
• εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
• διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
• διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.

Αθήνα, 20.10.2021

Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος