Πιστοποίηση ISO 9001:2015

H Εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001. Σήμερα είναι σε ισχύ πιστοποίηση της Εταιρείας, αναφορικά με την Διαχείριση Σιδηροδρομικής Περιουσίας (Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας και σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού) , σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

logo vdtuev xCERT_9001_GAIAOSE_2021

Πιστοποίηση ISO 14001:2015

H Εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  κατά το πρότυπο ISO 14001. Οι δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφορούν στη διαχείριση ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

logo vdtuev xCERT_14001_GAIAOSE_2021

 

 

Πιστοποίηση ISO 50001:2018

H Εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  κατά το πρότυπο ISO 50001:2018.

logo vdtuev x

CERT_50001_GAIAOSE