ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει προσκαλεί ενδιαφερομένους για την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος προ της διενέργειας του διαγωνισμού μίσθωσης του Αμαξοστασίου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr, από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 19/03/2021.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την Πρόσκληση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 
  ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ                             ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ_ΑΠ01

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ_ΑΠ02              ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_ΟΨΕΙΣ_ΑΠ04

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_ΤΟΜΕΣ_ΑΠ03                                ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ

ΣΤ01                                                                            ΣΤ02

ΣΤ03                                                                            ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Τ1