Αθήνα, 17-07-2019

                                                                                                                                          

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Μελέτη και Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος καταχώρησης και επικύρωσης εγγράφων με βάση την τεχνολογία blockchain».

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Δ.Σ. της εταιρείας με την με αριθμό 277/Α6/27-06-2019 απόφασή του, ενέκρινε τη προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν.4412/16, για την «Μελέτη και Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος καταχώρησης και επικύρωσης εγγράφων με βάση την τεχνολογία blockchain»

Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στην ιστοσελίδα του «ΚΗΜΔΗΣ», από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/08/2019, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 09:00 και λήξη την 12:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Λεωφ. Λιοσίων 301 και Σιώκου, 1ος όροφος, 104 45 Αθήνα.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

 

                   Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

          Ο  Διευθύνων Σύμβουλος

           Νικολάου Περικλής

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Μελέτη και Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος καταχώρησης και επικύρωσης εγγράφων με βάση την τεχνολογία blockchain

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΥΔ