Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Δ.Σ. της εταιρείας με την με αριθμό 253/Α4/24-05-2018 απόφασή του, ενέκρινε τη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν.4412/16, για την επιλογή εταιρείας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.  www.gaiaose.com και μπορεί να αποστέλλεται στους Ενδιαφερόμενους μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την 04-06-2018 έως την 15-06-2018, μετά από αίτημα τους στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της ιστοσελίδας της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. www.gaiaose.com.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

Προσφορές γίνονται αποδεκτές μέχρι 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22 Ιουνίου 2018 από επιτροπή που θα ορισθεί από την εταιρεία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ καθαριότητας χώρων