Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των γραφείων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο μέχρι τις 03/5/2022 και ώρα 14.00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της εταιρείας με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» Για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης ο ανάδοχος θα συνάψει σύμβαση διάρκειας δύο ετών και η ανώτατη προσφορά για δυο έτη ανέρχεται σε 4.400 € πλέον ΦΠΑ.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλ. + 30 210 8318158, fax: + 30 210 8318558, email: gaiaose@gaiaose.gr ).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Περικλής Νικολάου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ