Αθήνα, 20-01-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων
της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.»

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 315/Α5/12.11.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία ματαιώθηκε ο υπ’ αριθμ. 66366/01.10.2020 συνοπτικός διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σας καλούμε όπως συμμετάσχετε, εφόσον επιθυμείτε, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., συνολικού εμβαδού 840,00 τ.μ. περίπου για το χρονικό διάστημα 36 μηνών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 73.160,00 € με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μέσω υποβολής οικονομικής προσφοράς, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, η οποία θα πρέπει να έχει περιέλθει στο πρωτόκολλο της εταιρείας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:30 μ.μ. Επισυνάπτεται αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης.

Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικολάου Περικλής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_διαπραγμάτευση