Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, για τον προσδιορισμό της αγοραίας και της μισθωτικής αξίας 161 ακίνητων από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακίνητων του Υπουργείου Οικονομικών.
Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. , Λ. Λιοσίων 301, 104 45 , Αθήνα. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ TON ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 161 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».  Κατάθεση προσφορών μέχρι και την 15.11.2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 30.000 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την Πρόσκληση  μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Περικλής Νικολάου

Πρόσκληση εκτίμησης ακινήτων