ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΓΑΙΑΟΣΕ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ» (άρθρο 118 ν.4412/16).

Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας με την με αριθμό 60531/12-11-19 απόφασή του, ενέκρινε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τις διατάξεις του ν.4412/16, για την Παροχή Υπηρεσιών περιποίησης και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου και του χώρου στάθμευσης του κτιρίου που στεγάζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., στην οδό Λιοσίων 301 και Σιώκου.

Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στην ιστοσελίδα του «ΚΗΜΔΗΣ», από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, 1ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά υπηρεσιών περιποίησης και συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου και του χώρου στάθμευσης του κτιρίου που στεγάζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ για ένα έτος». 

 

Στις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι:

  1. Σύντομο προφίλ νομικού ή φυσικού προσώπου (δομή – οργανόγραμμα, έτος ίδρυσης, αριθμός εργαζομένων, πίνακα εκτελεσμένων συμβάσεων, μηχανήματα κ.λ.π.),
  2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.
  3. Υποβολή καταρχήν πρότασης κηποτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
  4. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση  κατάθεσης προσφοράς, είναι η επιτόπια επίσκεψη του συμμετέχοντα στον χώρο της εταιρείας.

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558). Αρμόδιοι επικοινωνίας : Μ.Μαραβέγια και Κ. Αγγελακόπουλος.

 

                   Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

        

       Ο  Διευθύνων Σύμβουλος

            Νικολάου Περικλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΟΥ.