Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση ακάλυπτη έκταση εμβαδού 229,45τ.μ., με κωδικό 090086 καθώς και κτίσματος εμβαδού 12,32 τ.μ. επί της οδού Καραολή και Δημητρίου στην Αλεξανδρούπολη, όπως απεικονίζονται στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Τετάρτη 5 Μαΐου  2021 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για τη μίσθωση ακάλυπτης έκτασης και κτίσματος επί της οδού Καραολή και Δημητρίου, στην Αλεξανδρούπολη». Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει. Επίσης, με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.000,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την Τετάρτη 5 Μαΐου  2021 και ώρα 14:30.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κωνσταντοπούλου Αρετή.
Τηλέφωνο: 2310-500031, Fax: 2310-500032, http://www.gaiaose.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ
υποδειγμα εγγυητικης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ