09/07/2021

Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Aφιδνών

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 αποφάσισε την διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών, για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 41,41 τ.μ., με κωδικό 04029901 και ακάλυπτης έκτασης εμβαδού 124 τ.μ. με κωδικό 040299 στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ, που βρίσκονται στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αφιδνών.

 

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 30η Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αφιδνών. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€), ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 661/470026-05 και ΙΒΑΝ GR 3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την  30η Ιουλίου 2021  και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ.

 

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558,  http://www.gaiaose.gr

Σ.Σ. ΑΦΙΔΝΩΝ_04029901

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ