Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση: 4 κτίρια συνολικού εμβαδού 254,65 τ.μ. με κωδικούς 04016701, 04016703, 04016705 και 04016706 αντίστοιχα, στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ, που βρίσκονται στο Σ.Σ. Δαύλειας Βοιωτίας.

 

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίων στο Σ.Σ. Δαύλειας νομού Βοιωτίας.  Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους πεντακοσίων  ευρώ (500,00€), ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 661/470026-05 και ΙΒΑΝ GR 3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 30η Οκτωβρίου 2019  και ώρα 14:30.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

υποδειγμα εγγυητικης ΣΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ

Χάρτης Σ.Σ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ