Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση ακινήτου εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 αποφάσισε την διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών, για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 34.03 τ.μ., με κωδικό 04009712 και τμήματος κτιρίου εμβαδού 44,97 τ.μ. με κωδικό 04009713 στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ, που βρίσκονται εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 14η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση ακινήτου εντός του Σ.Σ. Θήβας. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ ( 1.500,00€), ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 661/470026-05 και ΙΒΑΝ GR 3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την  14η Οκτωβρίου 2020  και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558,  http://www.gaiaose.gr

ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡ_ΣΣ ΘΗΒΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ