Προκήρυξη

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τα ν. 3891/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 παρ.1 του Ν. 4313/2014,  διαθέτει προς μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον 15 ετών με δυνατότητα επέκτασης άλλων 15 ετών, 35 μεταλλικά οχήματα γενικού τύπου φορταμαξών και ειδικού τύπου Gbs με αριθμούς και στις τοποθεσίες, όπως αναφέρονται στο παράρτημα 1 της παρούσας.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Τρίτη 27η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας  και θα περιέχει την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παράρτημα 2 της παρούσας, εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το παράρτημα 3 της παρούσας και υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των συνθηκών του τόπου παράδοσης των οχημάτων και σε περίπτωση υπαναχώρησης του θα καταπέσει η εγγυητική.

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το ετήσιο μίσθωμα που προσφέρει. Oι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για κάθε ένα όχημα ξεχωριστά και για όσα οχήματα επιθυμούν, συμπληρώνοντας το έντυπο του παραρτήματος 2 της παρούσας. Η αξιολόγηση θα γίνει για κάθε ένα όχημα ξεχωριστά για το οποίο θα προκύψει ο πλειοδότης.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία και τα έξοδα μεταφοράς από τα αναφερόμενα στο παράρτημα 1 σημεία παράδοσης και παραλαβής των οχημάτων καθώς και η τοποθέτησή τους στα σημεία εκμετάλλευσης, βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους. Το βάρος κάθε οχήματος είναι περίπου 14,55 τόνοι και οι διαστάσεις είναι 14,02 μ. μήκος Χ 2,68 μ. πλάτος Χ 4,00 μ. ύψος.

Ως τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας ορίζονται τα 600 ευρώ ανά έτος για κάθε όχημα για τα πρώτα δύο έτη της μίσθωσης (Περίοδος 1 – Π1) και τα 800 ευρώ ανά έτος για τα επόμενα έτη της μίσθωσης (Περίοδος 2 – Π2). Ο πλειοδότης για κάθε όχημα θα προκύψει από την εφαρμογή του τύπου:

Λ = (2 Χ Π1) + (13 Χ Π2)

όπου,

(α)  Π1 = προσφερόμενο μίσθωμα ανά έτος για τα πρώτα δύο έτη,

(β)  Π2 = προσφερόμενο μίσθωμα ανά έτος για τα επόμενα δεκατρία έτη, δηλ. από το τρίτο έως το δέκατο πέμπτο

Ως πλέον συμφέρουσα Προσφορά ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το μέγιστο Λ στον παραπάνω τύπο.

Επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων ευρώ (1000€) ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  IBAN GR9001404320432002002003602 στην Τράπεζα ALPHA BANK. Κατά την υπογραφή των συμβάσεων θα ζητηθούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα είτε πρόκειται για ενδιαφερόμενο ιδιώτη είτε πρόκειται για εταιρεία.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την Τρίτη 27η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Δαλαβάγκα Δημήτριο.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Τ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ_01.11.2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ