Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει πως, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 256/Α1/27-06-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, παρατείνει εκ νέου την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 12.1. της Προκήρυξης, έως την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διατεθεί περισσότερος χρόνος για την αρτιότερη προετοιμασία των φακέλων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.

Η παράταση απεστάλη προς δημοσίευση από την εταιρεία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 27η Ιουνίου 2018 με αριθμό αναφοράς 18-286367-001

           

           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΧΙΖΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΓΚΟΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παροχή_διευκρινίσεων-Τευχος Α 

Παροχή_διευκρινίσεων – 2