Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει πως, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 258/Α3/16-07-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 12.1. της Προκήρυξης, έως την 20η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διατεθεί περισσότερος χρόνος για την αρτιότερη προετοιμασία των φακέλων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.

Η παράταση απεστάλη προς δημοσίευση από την εταιρεία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 18η Ιουλίου 2018 με αριθμό αναφοράς 2018-106658

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΓΚΟΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παροχή_διευκρινίσεων-2 final

Παροχή_διευκρινίσεων-ΤευχοςΑ final