Ανακοίνωση

Έκδοση Τευχών Μεταβολών για το διαγωνισμό

«ΕΡΓΟ ΑΝΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 264/Α9/06-11-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε να εκδοθεί Τεύχος Μεταβολών για το διαγωνισμό «ΕΡΓΟ ΑΝΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 16η  Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  www.promitheus.gov.gr

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ

ESPD

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ.Υ.