7-04-2023

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτειπρος μίσθωση τμήμα ακάλυπτης έκτασης εμβαδού 1.635 τ.μ. με κωδικούς 010035 και 010036 στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της εταιρείας στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής στο ύψος του Κηφισού και συγκεκριμένα απόκαι συγκεκριμένα από τη Χ.Θ. 5+294 έως τη Χ.Θ. 5+375 της γραμμής Πειραιά – Αθήνα – Θες/νικηόπως απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ AE, Λεωφόρος Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και τη Παρασκευή 28 Απριλίου του 2023 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για μίσθωση ακάλυπτης έκτασης εμβαδού 1.635 τ.μ. από τη Χ.Θ. 5+294 έως τη Χ.Θ. 5+375 της γραμμής Πειραιά – Αθήνα – Θες/νικη».   

Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει. Επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο χιλιάδων ευρώ 2.000,00€ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ τη Παρασκευή 28 Απριλίου του 2023 και ώρα 14:30.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ορίζεται το ποσό ύψους επτακοσίων ευρώ (700,00€).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Λαχανά Αλεξάνδρα.

Τηλέφωνο: 210-8318206, Κ: 6947194888, alachana@gaiaose.gr

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr