ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2021.

Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr, από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η  05/03/2021.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλ. + 30 210 8318158, fax: + 30 210 8318558, email: gaiaose@gaiaose.gr ).

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
      ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

68269ΚΗΜΔΗΣ