Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων

της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.»

Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το Δ.Σ. της εταιρείας με την με αριθμό 311/A4/08.09.2020 απόφασή του, ενέκρινε τη προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν.4412/16, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (άρθρο 327 ν.4412/16).
Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στην ιστοσελίδα του «ΚΗΜΔΗΣ», από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.
                   Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ
Ο  Διευθύνων Σύμβουλος
Νικολάου Περικλής
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ