ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των γραφείων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Δ.Σ. της εταιρείας με την με αριθμό 264/Α5/06-11-2018 απόφασή του, ενέκρινε τη προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν.4412/16, για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των γραφείων της εταιρείας με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στην ιστοσελίδα του «ΚΗΜΔΗΣ», από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 09:00 και λήξη την 12:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Λεωφ. Λιοσίων 301 και Σιώκου, 1ος όροφος, 104 45 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

 

 

 

Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ