Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Δ.Σ. της εταιρείας με την με αριθμό 259/Α6/20-07-2018 απόφασή του, ενέκρινε τη προκήρυξη 3 συνοπτικών διαγωνισμών με βάση τις διατάξεις του ν.4412/16, για την επιλογή 3 Εξωτερικών Συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Μητρώου και Παρακολούθησης Ακίνητης Περιουσίας, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στην ιστοσελίδα του «ΚΗΜΔΗΣ», από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 09:00 και λήξη την 12:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Λεωφ. Λιοσίων 301 και Σιώκου, 1ος όροφος, 104 45 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

 

Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ

 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

2.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2

3.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 1