ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
30ης  (ΤΑΚΤΙΚΗΣ)  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ«ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΑΡ.ΜΑΕ. 50453/01/Β/01/720
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 4567401000
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με την υπ’αριθ.300/Α6/18.3.2020  απόφαση του συγκαλεί Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) καλώντας την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ) όπως νόμιμα εκπροσωπείται, να παραστεί στην αυτόκλητη (Τακτική) Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Λιοσίων 301 στον πρώτο όροφο (αίθουσα Δ.Σ.), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 17ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2018-31.12.2018) που έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Λήψη απόφασης περί διανομής ή μη κερδών της 17ης εταιρικής χρήσης (01.01.2018-31.12.2018)
  3. Λήψη απόφασης περί διανομής κερδών από παλαιότερες χρήσεις
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018
  5. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της 17ης εταιρικής χρήσης (01.01.2018-31.12.2018).
  6. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη 18η εταιρική χρήση (01.01.2019 έως 31.12.2019).
  7. Έγκριση καταβολής αποζημιώσεων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. για τη 17η εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018) και προέγκριση αποζημιώσεων για τη 18η εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019).
  8. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
  9. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 4 παρ.5 του Ν. 3429/2005
  10. Διάφορες προτάσεις- Ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας,  η μέτοχος έχει δικαίωμα να μετάσχει με εκπρόσωπο της προσκομίζοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΕΝΤΕΣ