ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ«ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΑΡ.ΜΑΕ. 50453/01/Β/01/720
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 4567401000
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με την υπ’αριθ. 285/Α1/03-10-2019 απόφαση του συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) την 1η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Λιοσίων 301 στον 1ο όροφο (αίθουσα συνεδριάσεων), καλώντας την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ) όπως νόμιμα εκπροσωπείται, να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 16ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2017-31.12.2017) που έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Λήψη απόφασης περί διανομής ή μη κερδών της 16ης εταιρικής χρήσης (01.01.2017-31.12.2017).
  3. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της 16ης εταιρικής χρήσης (01.01.2017-31.12.2017).
  4. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 17η εταιρική χρήση (01.01.2018 έως 31-12-2018).
  5. Έγκριση καταβολής αποζημιώσεων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. για την 16η εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017) και προέγκριση αποζημιώσεων για την 17η εταιρική χρήση (01.01.2018-31.12.2018).
  6. Διάφορες προτάσεις- Ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας,  η μέτοχος έχει δικαίωμα να μετάσχει με εκπρόσωπο της προσκομίζοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.
Στην περίπτωση μη συντελεσθείσης  απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, άνευ άλλης προσκλήσεως, την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Λιοσίων 301 στον 1ο όροφο (αίθουσα συνεδριάσεων)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΕΝΤΕΣ