Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 266/Α5/21.12.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Τεύχος της Προκήρυξης, του διαγωνισμού «Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την δυνατότητα μετατροπής των οχημάτων Stadler GTW-2/6 Railbuses από ντιζελοκίνητα σε πλήρως ηλεκτροκίνητα».
Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στην ιστοσελίδα του «ΚΗΜΔΗΣ», από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 11:00 και λήξη την 14:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Λεωφ. Λιοσίων 301 και Σιώκου, 1ος όροφος, 104 45 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ

 

Προκήρυξη RAILBUS Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την δυνατότητα μετατροπής των οχημάτων Stadler GTW-26 Railbuses από ντιζελοκίνητα σε πλήρως ηλεκτροκίνητα