Ανακοίνωση

Προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Λειτουργική Αποκατάσταση του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Πύργου Ηλείας»

 

Η  εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει, σύμφωνα με την απόφαση υπ. αριθ. 298/Α4/20-2-2020 του Διοικητικού της Συμβουλίου, δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με το σύστημα της «ανοικτής διαδικασίας» για την ανάθεση του έργου «Λειτουργική Αποκατάσταση του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Πύργου Ηλείας» της πράξης «Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής Σταθμών στη διαδρομή Κατακόλου – Πύργου – Ολυμπίας /Σταθμός Πύργου» με κωδικό ΟΠΣ 5037466 και προϋπολογισμό 504.924,22 € (με ΦΠΑ).

Το  έργο χρηματοδοτείται από την Π.Δ.Ε. Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο Υποέργου Α/Α 1 «Λειτουργική Αποκατάσταση του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Πύργου Ηλείας» της πράξης «Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής Σταθμών στη διαδρομή Κατακόλου – Πύργου – Ολυμπίας /Σταθμός Πύργου» με ενάριθμο: ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00110044 (υπ. αριθ. 3513/28-8-2019 απόφαση ένταξης της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ) από το  ΕΤΠΑ και Κωδικό ΟΠΣ 5037466.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19 η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 

Αθήνα, 14/9/2020

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Περικλής Νικολάου

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ 5_2020-signed

Περίληψη προκήρυξης-signed