19/07/2019

 

Ανακοίνωση

για την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την

«Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης 369 μονάδων σιδηροδρομικών τροχαίου υλικού»

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 278/Α3/09-07-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης 369 μονάδων σιδηροδρομικών τροχαίου υλικού».

Ο Προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 100.000€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής και ο Ανάδοχος που θα προκύψει από το Διαγωνισμό θα αναλάβει την παρακολούθηση, επιθεώρηση και πιστοποίηση των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης 369 οχημάτων τροχαίου υλικού.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – TEYD

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

IV_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ GAIAOSE_Πιστοποίηση 369_04072019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V