Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση τμήματος του επιβατικού κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση τμήμα του κτιρίου Επιβατών, εμβαδού περίπου 40,00 τ.μ. με κωδικό 05028012 και ακάλυπτη έκταση  εμβαδού 37,00 τ.μ.  με κωδικό 050280 στον Σ.Σ. Καρδίτσας, όπως απεικονίζονται στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Πέμπτη 12 Μαΐου του 2022 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για μίσθωση τμήματος επιβατικού κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ. Καρδίτσας». Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 700,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ορίζεται το ποσό διακοσίων (200,00€) ευρώ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022  και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κωνσταντοπούλου Αρετή.

Τηλέφωνο: 2310-500031, Fax: 2310-500032, http://www.gaiaose.gr

katopsi kylikeioy x

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ