Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση τμήμα του επιβατικού κτιρίου του Σ.Σ. Σιδηροκάστρου εμβαδού 50,00 τ.μ. με κωδικό 10007201 στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς και ακάλυπτης έκτασης εμβαδού 400τ.μ. με κωδικό γεωτεμαχίου αντίστοιχα 100072.

 

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 27η Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση τμήματος επιβατικού κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στο Σ.Σ. Σιδηροκάστρου. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 135,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 27η Ιουλίου  2018  και ώρα 14:30.

Υποδειγμα_Εγγυητικης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Κωνσταντοπούλου Α. και την κα. Σφυρή Ελένη

Τηλέφωνα: 2310-500031, 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr