ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση  μέρους κτιρίου στο Σ.Σ. Μελισσάτικων νομού Μαγνησίας.

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση μέρος κτιρίου εμβαδού 86 τ.μ. περίπου με κωδικό 0605203 στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ, που βρίσκεται  στο Σ.Σ. Μελισσάτικων Βόλου.
Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 18η Μαΐου 2020 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση μέρους κτιρίου στο Σ.Σ. Μελισσάτικων νομού Μαγνησίας.  Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους τριακοσίων ευρώ (300,00€), ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 661/470026-05 και ΙΒΑΝ GR 3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 18η  Μαΐου 2020 και ώρα 14:30.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ.
Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr
Σ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ