Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση μέρους κτιρίου στο Σ.Σ. Αγίου Ανδρέα Πατρών

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση μέρος κτιρίου εμβαδού 52,00 τ.μ. με κωδικό 02020602 που βρίσκεται  πλησίον του Σ.Σ. Αγίου Ανδρέα Πατρών όπως απεικονίζεται στο Γεωπληροφορικό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ .

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφόρος Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και τη Τρίτη 7 Ιουνίου του 2022 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για μίσθωση μέρους κτιρίου στο Σ.Σ.Αγίου Ανδρέα Πατρών.» Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 800,00€ ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  τη Τρίτη Ιουνίου του 2022  και ώρα 14:30.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ορίζεται το ποσό ύψους τριακοσίων ευρώ (300,00€).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

ΣΧΕΔΙΟ                ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ