ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση μέρους κτιρίου, εμβαδού  43,30 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου 20 τ.μ. (περίπου) εντός του Σ.Σ. Βόλου Μαγνησίας για χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτίριο εμβαδού 43,30 τ.μ. με κωδικό 06052929 και περιβάλλοντα χώρο εμβαδού 20 τ.μ. (περίπου)  με κωδικό 060529 στον Σ.Σ. Βόλου όπως απεικονίζονται στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη « Προσφορά για μίσθωση μέρους κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στο Σ.Σ. Βόλου για χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ».  Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων διακοσίων (1.200,00€) ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 661/470026-05 και ΙΒΑΝ GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων (500,00€) ευρώ.

Διάρκεια μίσθωσης: 12 έτη από την έναρξη της μίσθωσης.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την 12η Ιουλίου 2019  και ώρα 14:30

KΑΤΟΨΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

υποδειγμα εγγυητικης ΣΣ ΒΟΛΟΥ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr