Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτίσματος αποθήκης και κρηπιδώματος στο Σ.Σ. Βέννας, Ν. Ροδόπης 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, σύμφωνα με το ν. 3891/10, διαθέτει προς μίσθωση κτίριο, εμβαδού 905,07 τ.μ., με κωδικό 09004605, καθώς και περιβάλλοντα διαμορφωμένου χώρου -κρηπίδωμα, εμβαδού 175,75τ.μ., με κωδικό 090046, στο Σ.Σ. Βέννας, Ν. Ροδόπης, όπως απεικονίζονται στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για τη μίσθωση κτίσματος Αποθήκης και κρηπιδώματος στο Σ.Σ. Βέννας, Ν. Ροδόπης». Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει. Επίσης, με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.000,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κωνσταντοπούλου Αρετή.

Τηλέφωνο: 2310-500031, Fax: 2310-500032, http://www.gaiaose.gr

Images      GIS capture

Υποδειγμα_Εγγυητικης      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ_GIS         TOPOGRAFIKO_09004605_2        ΣΧΕΔΙΟ_ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ_