Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτιρίου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Παλλήνης

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 αποφάσισε την διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών, για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 18,20 τ.μ., με κωδικό γεωτεμαχίου 202082 στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ, που βρίσκεται στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Παλλήνης.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Παλλήνης. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 661/470026-05 και ΙΒΑΝ GR 3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

 

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00€) ευρώ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 1η Νοεμβρίου 2021  και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558,  http://www.gaiaose.gr

ΚΤΙΡΙΟ_ΣΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                             ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ