05/12/2018

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν.3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτίριο με κωδικό 20213001 συνολικού εμβαδού 437 τ.μ. που αποτελείται από:  α) Yπόγειο χώρο εμβαδού 132 τ.μ., ισόγειο εμβαδού 132 τ.μ., 1ου ορόφου εμβαδού 132 τ.μ., δώματος εμβαδού 40 τ.μ. και  β) περιβάλλοντα χώρο  με κωδικό 202030, εμβαδού 340,51 τ.μ., όπως απεικονίζονται στο Toπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την  Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου  2018 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση  κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στην οδό Πλαστήρα 74 – Ν.Σμύρνη».  Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05661/470026-05 και ΙΒΑΝ GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου  2018 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Αργυρώ.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

 

KATOΨΗ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

υποδειγμα εγγυητικης