ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/10/2019

Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου- κρηπιδώματος στο Σ.Σ. Σκύδρας

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το Ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτίριο εμβαδού 132 τ.μ. με κωδικό 07003530, καθώς και περιβάλλοντα διαμορφωμένο χώρο- κρηπίδωμα εμβαδού 172 τ.μ., με κωδικό 070035 στο Σ.Σ. Σκύδρας, όπως απεικονίζονται στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 11η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίου και κρηπιδώματος στο Σ.Σ. Σκύδρας, νομού Πέλλας. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 600,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των τριακοσίων (300,00€) ευρώ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 11η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Κωνσταντοπούλου Α. και την κα. Σφυρή Ελένη

Τηλέφωνα: 2310-500031, 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

Υποδειγμα_Εγγυητικης

chartis x