Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ. Μελιγαλά Μεσσηνίας

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτίριο εμβαδού 117,75τ.μ. με κωδικό 3015306 και ακάλυπτη έκταση  εμβαδού 205,20 τ.μ. με κωδικό 30156 που βρίσκονται πλησίον του Σ.Σ. Μελιγαλά Μεσσηνίας, όπως απεικονίζονται στο Γεωπληροφορικό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ .

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφόρος Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και τη Τρίτη 12 Ιουλίου του 2022 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ.Μελιγαλά .

-Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, με ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ποσού τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€).

– Επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 500,00€ ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  τη Τρίτη 12 Ιουλίου του 2022  και ώρα 14:30.

  • Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δέκα (10) έτη.
  • Κατά την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού θα καταβληθεί από τον πλειοδότη – Μισθωτή, ποσό ίσο με πέντε (5) μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ       Σ.Σ.ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ-ΚΤΙΡΙΟ 03015306