Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτιρίου  και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ. Δουνέϊκων Ηλείας

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτίριο εμβαδού 90,96 τ.μ. με κωδικό 02009901 και ακάλυπτη έκταση εμβαδού 1.462,00τ.μ. με κωδικό 20099 που βρίσκονται στον Σ.Σ. Δουνέϊκων όπως απεικονίζονται στο Γεωπληροφορικό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ .

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφόρος Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου του 2021 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ. Δουνέϊκων . Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 600,00€ ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου του 2021  και ώρα 14:30.

 

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ορίζεται το ποσό ύψους διακοσίων ευρώ (200,00€).

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

ΣΧΕΔΙΟ-Σ.Σ.ΔΟΥΝΕΙΚΩΝ           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ