Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτιρίων  και ακάλυπτης έκτασης στο Σ.Σ. Ασπροπύργου

 Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση α) κτίρια συνολικού εμβαδού 92,39 τ.μ. με κωδικούς 01017805-06  και με προκείμενο στέγαστρο (κλειστό) εμβαδού 36,00 τ.μ. περίπου β) κτίριο εμβαδού 9,62 τ.μ. με κωδικό 01017807 και γ) ακάλυπτη έκταση εμβαδού 433,74τ.μ. με κωδικό 10178 που βρίσκονται στο παλαιό Σ.Σ. Ασπρόπυργου όπως απεικονίζονται στο Γεωπληροφορικό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ .

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφόρος Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Πέμπτη 14 Απριλίου του 2022 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίων και ακάλυπτης έκτασης στο Σ.Σ. Ασπροπύργου . Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων 1.000,00€ ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την Πέμπτη 14 Απριλίου του 2022  και ώρα 14:30.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ορίζεται το ποσό ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00€).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

ΣΧΕΔΙΟ             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ