Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση ενιαίο ισόγειο χώρο, εμβαδού 145,00 τ.μ., κτιρίων στο Σ.Σ. Δράμας, που φέρουν τους κωδικούς 10501307 και 10501308, στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς και στεγασμένο χώρο εμβαδού 50 τ.μ..

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 31η Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση ισογείου και στεγασμένου εξωτερικού χώρου, στο Σ.Σ. Δράμας. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.500,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 31η Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Κωνσταντοπούλου Α..

Τηλέφωνο: 210-8318158, 2310 500031, Fax: 210-8318558, https://www.gaiaose.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ_GIS

ΚΑΤΟΨΗ_δραμα