Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση ακάλυπτη έκταση εμβαδού 2.794,40τ.μ. με κωδικό 060306 στη θέση «Πειστήρια», στην Παραλία Παντελεήμονα Δήμου Δίου Ολύμπου Π.Ε. Πιερίας, όπως απεικονίζεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα ως Γεωτεμάχιο Α, με τα στοιχεία  Κ1,Κ2,Κ3…Κ16,Ο1,Ο2…Ο6,Ο7,Ο8,Κ1. Το ακίνητο κείται εντός του αρχαιολογικού χώρου «Ηράκλειο-Πηγή Μουσών».

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2020 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για μίσθωση ακάλυπτης έκτασης στη θέση «Πειστήρια», Παραλία Παντελεήμονα, Π.Ε. Πιερία». Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.000 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2020 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κωνσταντοπούλου Αρετή.

Τηλέφωνο: 2310-500031, 210 8318158 Fax: 2310-500032, http://www.gaiaose.gr

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ2 (1)