Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση ακάλυπτης έκτασης στην περιοχή Συκιάς Κορινθίας

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση  ακάλυπτη έκταση εμβαδού 9.293,00τ.μ. με κωδικό 202151 που βρίσκεται στην περιοχή Συκιάς Κορινθίας όπως απεικονίζεται στο Γεωπληροφορικό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ .

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφόρος Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Πέμπτη 17 Μαρτίου του 2022 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση ακάλυπτης έκτασης στην περιοχή Συκιάς Κορινθίας . Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το ετήσιο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την Πέμπτη 17 Μαρτίου του 2022  και ώρα 14:30.

Ως ελάχιστο προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ           ΣΧΕΔΙΟ-ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ-ΣΥΚΙΑ