Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση ακάλυπτη έκταση εμβαδού 2.205,00 τ.μ. με κωδικούς 010035 και 010036 αντίστοιχα στο ύψος του Κηφισού και συγκεκριμένα στη Χ.Θ. 5+250 έως την  Χ.Θ.5+355 Πειραιάς-Αθήνα όπως απεικονίζονται στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη « Προσφορά για μίσθωση ακάλυπτης έκτασης εμβαδού 2.205,00 τ.μ. από Χ.Θ. 5+250 έως την Χ.Θ. 5+355 Πειραιάς-Αθήνα » Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 661/470026-05 και ΙΒΑΝ GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την 12η Δεκεμβρίου 2019  και ώρα 14:30

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

 

ΑΚΑΛ.ΕΚΤΑΣΗ ΧΘ 5+250 – ΧΘ 5+355

υποδειγμα εγγυητικης