Ανακοίνωση

Προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.»

 

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 276/A5/06-06-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Τεύχος του ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.»

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή του συμφωνητικού, δύναται δε να παραταθεί μετά από συμφωνία των μερών μέχρι ποσοστό 50%.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 372.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 300.000,00 €). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παρατάσεως της σύμβασης κατά 50% ανέρχεται στο ποσό των 558.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 450.000,00 €)

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από το Διαγωνισμό θα αναλάβει την παροχή λογιστικών υπηρεσιών και οικονομική διαχείριση της εταιρείας και συγκεκριμένα:

  1. Λογιστηρίου
  2. Φορολογικών εργασιών
  3. Εργατικών θεμάτων
  4. Οικονομικής διαχείρισης

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – TEYD

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.ΓΑΙΑΟΣΕ.ΦΕΚ.Β.1673.16_5_2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019