Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει πως, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 255/Α3/07-06-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 12.1. της Προκήρυξης, έως την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διατεθεί περισσότερος χρόνος για την αρτιότερη προετοιμασία των φακέλων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.

Η παράταση απεστάλη προς δημοσίευση από την εταιρεία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 7η Ιουνίου 2018 με αριθμό αναφοράς 2018-084285.

                   

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 

 

 

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ